АВЛИГАГҮЙ-ХАМТ ОЛОН

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын удирдлага, улсын байцаагч ажилтанууд "Авлигагүй-Өмнөговь" 7 хоногийн аяны хүрээнд "Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх баталгаа" гаргаж баталгаажуулав. Тус аяны хүрээнд системийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан Авлигатай тэмцэх  газрын онлайн сургалтанд нийт улсын байцаагч ажилтанууд бүрэн хамрагдлаа. Мөн авлигын  эсрэг жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гарган 92%-тай хэрэгжүүлж ажилласан байна. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ