нээлттэй ажлын байр Өмнөговь аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын сул орон тоо, ажлын байрны зарлал...
Хүний нөөцийн ил тод байдал МХЕГ-ын даргын 2015 оны “Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэх тухай” 208 тооттушаалар тус Мэргэжлийн хяналтын газар нь одоогоор нийт 104 улсын /ахлах/ байцаагч, ажилтнуудтайгаар хяналтын 26 салбар, чиглэлээр Монгол Улсын 141 хууль, 3600 гаруй тогтоол, дүрэм ...