Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар сул орон тооны зар Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар ...
нээлттэй ажлын байр Өмнөговь аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын сул орон тоо, ажлын байрны зарлал...
Хүний нөөцийн ил тод байдал МХЕГ-ын даргын 2015 оны “Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэх тухай” 208 тооттушаалар тус Мэргэжлийн хяналтын газар нь одоогоор нийт 104 улсын /ахлах/ байцаагч, ажилтнуудтайгаар хяналтын 26 салбар, чиглэлээр Монгол Улсын 141 хууль, 3600 гаруй тогтоол, дүрэм ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ