2018 онд өргөдөл, гомдол шийдвэрлэсэн байдал

Тус газарт 2018 оны 11 сарын байдлаар нийт өргөдөл, гомдол 106 ирсэнээс 98 өргөдлийг шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс алба хаагчдаас 41, иргэдээс ирсэн 63 бусад байгууллагаас ирсэн 2 байна.

 

Хаанаас, хэнээс

Юуны тухай

 

Тайлбар

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Алба

хаагчдаас

Хүүхэд асрах чөлөө

7

Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн 5, хүүхэд асрах чөлөө сунгасан 2 байна.

Ажлаас чөлөөлөгдсөн

11

11 алба хаагч өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөглөх хүсэлт гаргасан

Цалинтай чөлөө хүссэн

13

1-3 сарын цалинтай чөлөө хүссэн 3 алба хаагчдын 2-т нь цалинтай чөлөө олгож, 1-т нь чөлөө олгох боломжгүй хариу өгсөн байна. 1 сарын хугацаатай 8 алба хаагчдаас 2-т нь чөлөө өгөх боломжгүй хариу өгч 6 алба хаагчдад цалинтай чөлөө олгов

Эргэн ажилд орох тухай

5

2 алба хаагчыг эргэн ажилд оруулж 2 алба хаагчын амралтын хугацааг сунгав.

Тэтгэвэрт гарсан

-

-

Ажлын хариуцлага алдсан

1

Сануулах арга хэмжээ авч ажиллав

Бусад

4

 

2

Иргэдээс ирсэн

Ажилд орох хүсэлт

5

4 иргэнийг ажилд авч 1 иргэнийг нөөцөд бүртгэв

Хүсэлт

33

Хугацаанд нь шийдвэрлэв

Гомдол

24

Хугацаанд нь шийдвэрлэв

3

Бусад байгууллагаас

МХЕГ-аас ажилд оруулах чиглэл өгсөн,

АЗДТГ-аас 03/242 тоотоор ирсэн гомдол

2

Алба хаагчийг ажилд авсан.

Гомдолыг албан тоотоор хариу өгсөн байна.

4

ШИЙДВЭРЛЭХ ШАТАНДАА ЯВАА

7

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ