Хяналт шалгалт

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан удирдамж, зөвлөн туслах үйлчилгээний хөтөлбөрүүдийн дагуу холбогдох хууль тогтоомжèéí холбогдох зүйл заалт, Засгийн газрын 2011 оны 311 ä¿ãýýð тогтоол áîëîí тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан стандарт, тушаал, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилòèéí байдалд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ, хяналт шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх хяналт, тандалт судалгаа, хийж ýðñäýëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, хууль, мэргэжил арга зүйн талаар зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, үйлчилгээний чанар хүртээмжèéã дээшлүүлэх, хяналтын хуудсаар ä¿ãíýæ, гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авах чиглэлээр 3 суманд 12 байцаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 51 обьекод хяналт шалгалт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, 4 обьектод урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж гүйцэтгэж эрсдэлийн түвшин 2017 онтой харьцуулахад 3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ