Хяналт шалгалт

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу газрын даргаар батлуулсан 16/46 тоот удирдамж, 16/21 тоот хөтөлбөр, МХЕГ-аас ирүүлсэн урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн хүрээнд Цогтцэций сум, Ханбогд сум, Баян-Овоо сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниуд болон тэдгээрийн туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүд мөн Ханбогд сумын Хайрхан багт гаалийн хяналтын талбайн зориулалтаар ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд ачаа тээвэрлэлтийн аж ахуйн нэгжүүдэд дэд бүтэц, хөдөлмөр, байгаль орчны чиглэлээр хийх хяналт шалгалтын ажлыг 2018 оны 05 дугаар сард багтаан хийхээр төлөвлөж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ