Хяналт шалгалтын мэдээлэл

Соёлын хяналтаар: Ханбогд, Номгон, Баян-овоо, Хүрмэн, Баяндалай, Гурвантэс, Сэврэй сумдад МХЕГ-ын 2019 оны 01/12 тоот удирдамжийн дагуу Музейн сан хөмрөгийн улсын тооллогод урьдчилан сэргийлэх хяналт, мөн төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг хийж эхэлж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ